عوارض واریس ودرمان آنها:

قسمت چهلم:

فلبولنفادم

درسی ونه قسمت قبلی این سلسله گفتارها، مطالب متنوعی درموردواریس وعوارض آن بیان نمودیم.
درمقالات قبلی، بیان شدکه عوارض فراوانی ممکنست ثانویه به واریس ایجادشوند.
بنابراین واریس ونارسایی های وریدی،نه تنهاازنظرظاهری ، بلکه ازنظرعوارض جدی نیزهمراه بامشکلات فراوانی می باشند.

احتمال ایجادلنفادم:

یکی ازعوارض مهم واریس، احتمال ایجادلنفادم دراثرواریس است.
به این نوع لنفادم، لنفادم ثانویه گفته می شود.
لنفادم درواقع نارسایی سیستم لنفاوی درجمع آوری وهدایت مایع لنفاوی ازبافتهای بدن است.

خصوصیات لنفادم:

لنفادم یک بیماری نسبتا شایع است .
تخمین زده می شودکه حدودسیصدمیلیون نفردردنیابه لنفادم مبتلاهستند.
این بیماری ، ماهیتا یک بیماری پیشرونده است که درصورت عدم درمان مناسب وبموقع،می تواندبشدت پیشرفته شود.

درگیری درلنفادم:

گاهی لنفادم بسیار پیشرفته حتی می تواندباعث شوداندام درگیرچنان متورم شودکه نیازبه قطع عضوایجادشود.
ادم لنفاوی ممکنست یک پاویاهردوپارادرگیرنماید.
ازاین نظر، ادم لنفاوی مشابه باواریس است.
ولی نکات مهم تشخیصی آنستکه اولابطورمعمول،هردوپارابصورت یکسان درگیرنمی کند.
ثانیامعمولادردناک نیست وبیشتراحساس سنگینی درپاهارابهمراه دارد.
احساس سنگینی ودردپاها، درنارسایی های وریدی هم قابل مشاهده است.
باانجام لیزرواریس دراصفهان، بیماران درمان شده ، دیگردردنخواهندداشت.

علل ورم دست وپا:

لنفادم یک دلیل مهم برای ادم دست وپااست.
درعین حال بایستی به همزمانی وجودبیماریهای دیگرنیزدقت کافی داشت.
دربسیاری ازاین بیماران، علل دیگری نیزبرای ایجادادم ، قابل شناسایی است.
بعنوان مثال دربرخی بیماران، همزمان بیماریهای تیروئیدی، کبدی یاکلیوی قابل ردیابی می باشند
تشخیص سریع این مواردباعث می شود که بتوان دراسرع وقت درمان لازم راشروع نمود.
درصورت وجودبیماریهای همزمان ، بایستی حتمادرمان بیماریهای دیگررانیزدردستورکارقرارداد.

واریس ونارسایی وریدی:

یکی ازبیماریهای همزمان که می توانددرهمراهی بالنفادم دیده شود، واریس ونارسایی وریدی است.
نارسایی وریدی وواریس، می تواندهم بعنوان یک علت اولیه برای ایجادلنفادم باشد ( فلبولنفادم) وهم بدون حالت اتیولوژیک، بصورت همزمان دیده شود.
هرچقدرشدت واریس ونارسایی وریدی بیشترباشد،احتمال ایجادلنفادم ونیزشدت آن افزایش می یابد.
بویژه درمعاینه فیزیکی بایستی دقت نمودودرصورت شک به وجودلنفادم، از روشهای تشخیصی بهترمانندسونوگرافی داپلراستفاده نمود.

بهترین درمان واریس:

همانگونه که قبلانیزذکرشد، بهترین روش درمان واریس ونارسایی های وریدی، لیزروآراف داخل عروقی است.
درموردانجام ابلاسیون ودرمان واریس، درهرحالت ودرهمراهی باهربیماری، شرایط خاصی وجوددارد.
درحضورلنفادم همراه باواریس نیز بایستی اقدامات خاص لازم انجام شود.
درمورداینکه چگونه واریس ونارسایی های وریدی می توانندباعث ایجادلنفادم شوند، درمقاله بعدی گفتگوخواهیم نمود.

عوارض واریس  بهترین متخصص درمان واریس در اصفهان

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •