عوارض واریس ودرمان آن باآر اف ولیزر داخل عروقی:

همانطور که در قسمت های قبلی این سلسله مقالات بیان شد واریس وبیماری های عروقی عوارض متعددی دارند که نوع، شدت ومحل درگیری آنها بستگی زیادی به نوع واریس وبیماری های عروقی ومدت زمانی که از شروع بیماری عروقی گذشته است دارد.
درشماره های قبلی به تعداد زیادی از عوارض واریس اشاره نمودیم واخرین عارضه ی واریس که مورد بررسی قرار گرفت اِدم (ورم) ناشی از نارسایی های عروقی وواریس های طنابی بود. همچنین اشاره شد که در درمان عوارض یکی از مهم ترین نکات قابل ملاحظه دقت کافی به تشخیص های افتراقی می باشد. در تشخیص های افتراقی اِدم پا به ضایعات ارتوپدیک که می توانند باعث ایجاد ورم دست وپا شوند وبه ویژه پیچ خوردگی مفصل پا اشاره شده. ورم ناشی از پیچ خوردگی مفصل پامعمولا همراه با احساس درد در موقع حرکت مفصل مچ پا وهمچنین وجود خون مردگی در مفصل مچ پا اشاره شد.
نکته ی مهم آنکه بسیاری از بیمارانی که تحت درمان واریس قرار دارند به دلیل بروز پیچ خوردگی مچ پا ممکن است ادم یا ورم مچ پارا به واریس یا درمان آن نسبت دهند.
باتوجه به اینکه پیچ خوردگی مفصل مچ پا در برخی موارد بدون احساس اولیه توسط بیمار اتفاق می افتد وبیماران اصولا متوجه پیچ خوردگی مفصل پای خود نمی شوند(مثلا در موقع پایین امدن از تخت یاراه رفتن معمول) در این گونه موارد بایستی حتما با بررسی های دقیق احتمال پیچ خوردگی پارا مد نظر قرار داد.

عوارض واریس قسمت19

ازعلل مهم دیگرمربوط به ایجادادم پا(ورم پا) می توان به عدم پمپاژ کافی پمپ عضلانی ساق پااشاره نمود.

عضلات ساق پا، نقش بسیارمهمی درپمپاژ خون وریدی به خارح ازپادارندکه این نقش را ازطریق اعمال فشاربرروی وریدهای ساق پااعمال می نمایند.

بهردلیل که این عمل صورت نگیردودراصطلاح عامیانه(قلب دوم کارنکند) ، می تواندباعث عدم تخلیه کافی خون وآب میان بافتی و....ازداخل پاشده وبه ادم پا(ورم) بیانجامد.

عدم کارکردمناسب پمپ عضلانی پا ، می تواندناشی ازبیماریهای ارتوپدیک یابیماریهای عصبی ویاسایرعلل باشد.

مثلاهرعاملی که سبب شودبیماربجای آنکه پای خودرابخوبی ازروی زمین برداردوحرکات طبیعی پارادا شته باشد، پای خودرابکشدوحرکات صحیح وطبیعی پاراانجام ندهد، پمپاژ خون ومایع بین بافتی ازداخل پارامختل می نماید.

برای استفاده کامل ازپمپ عضلانی ساق، گاهی لازمست که اختلالات ارتوپدیک ویاسایراختلالات پای بیماربرطرف شود وازطرفی استفاده ازروشهای درمانی تکمیلی مانندفیزیوتراپی و....می توانند باعث بهبودپمپاژ عضلانی پاشوند.

انجام حرکات اصلاحی وورزشی خاص وتقویت عضلات پا، کمک می کنندتابیماران مبتلابه ادم پا، نتایج بهتروقابل ملاحظه تری ازدرمان های مخصوص ادم پاراتجربه نمایند چراکه قابل ارتجاع بودن وریدهای پا، باعث می شودکه این عروق، بخوبی توسط عضلات فشرده شده وخون ومایعات راازداخل پاها، به خارج وبه سمت قلب پمپ نمایند.

برای بهبودعملکردپمپ عضلانی ساق، دستگاههای گوناگونی نیز ابداع شده که قابل استفاده برای بیماران می باشند.
تجربیات نگارنده(دکترهادی زاده) بااین دستگاهها، متفاوت بوده وبیماران مختلفی که باتجویزاینجانب ، ازاین دستگاههااستفاده نموده اند، نتایج واثرات گوناگونی رابرادم وبیماری خودگزارش نموده اند.
واریس واختلالات وریدی، باعث کاهش تخلیه خون واثرات پمپاژعضلانی پامی شوند ولذادرمان واریس و نترسایی های وریدی بالیزرداخل عروقی وRF ، می توانندکمک شایان توجهی به بهبود ادم پاها نمایند.

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •