آمبولی شریانی:
در صورتی که بلوک سمپاتیک کمری ضروری
تشخیص داده شود اجرای آن باید قبل از درمان های ضدانعقادی باشد.
هرگاه درمانهای طبی فوق ظرف 2تا4 ساعت بهبود قابل توجهی درگردش خون اندام مبتلا بوجود نیاورد و زمینه مزاجی بیمار اجازه دهد،عمل جراحی برای امبولکتومی لازم است.تشخیص سریع امبولی امری اساسی است زیرا موفقیت عمل امبولکتومی محدود به 8تا10ساعت اول بعدازحادثه است.با این وجود در مواردی عمل امبولکتومی بعد از 48ساعت از وقوع امبولی انجام شده و تا اندازه‌ای با موفقیت همراه بوده است.بعداز امبولکتومی غالبا حساسیت عضلانی و خیز بوجود می آید که ممکن است با ترمبوفلبیت ایجاد اشتباه تشخیص کند.در مواردی که گانگرن عارض شده باشد معمولا قطع عضو ضروری میگردد.در امبولی های اترومی یا امبولی های ناشی از ترمبوز انوریسمی انجام عمل جراحی بر روی ضایعه بالا دست اولیه ممکن است ازبروز امبولی های بعدی جلوگیری نماید.در چنین شرایطی درمان ضد انعقادی بی نتیجه بوده است.ارتریت محیطی وگانگرن در عفونتهای سیستمیک و نئوپلاسم های بدخیم علائم و آثار بیماری عروق محیطی،خفیف یا شدید،گهگاه بعنوان یک عارضه در عفونتهای باکتریال،ویروسی،ریکتزیائی یا قارچی دیده میشود.
ارتریت باکتریال و ابسه جدار شریان از عوارض کمیاب اندوکاردیت باکتریال وسپتی سمی ها است که ممکن است باعث ضایعات هموراژیک یا تشکیل انوریسم گردد.بیماریهای ریکتزیائی،خصوصا تیفوس و تب لکه دار کوههای راکی،ممکن است موجب پرولیفراسیون اندوتلیال ارتریولها و کاپیلرهاوونولها و متعاقبا نکروز پوشش میانی شرائین گردند.ترمبوز شرائین بزرگتر نیز بندرت دیده می شود.در ارتریت عفونی وابتلای مستقیم دیواره رگ،علائم حاد یا تحت حاد و قفسه گردش خون محیطی همراه با نکروز پوست و گاه گانگرن وسیع عارض می شود.معهذا ایسکمی محیطی ممکن است زودگذر وتا حد زیادی ناشی از اسپاسم باشد.گانگرن اندامها گاه متعاقب عفونتهای حادی چون پنومونی و گاستروانتریت،خصوصا در کودکان،دیده میشود که علت آن شناخته نشده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر، به سایت دکترهادی زاده وابسته به بهترین کلینیک واریس اصفهان (زیرعنوان بهترین متخصص ورم اصفهان) مراجعه نمایید.
ادامه دارد......آمبولی شریانی.ترمبوز

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •