آنژیوگرافی وکاتتریزاسیون قلبی:

کاتتریزاسیون قلبی وآنژیوگرافی، یک روش ارزیابی بی نظیر کامل و کمی از ساختمان و عملکرد قلب فراهم می کند و غالباً برای تشخیص و درمان بیماران قلبی مورد استفاده قرار میگیرد به خاطر کاربرد وسیع کاتتریزاسیون وآنژیوگرافی ،برای مونیتورینگ همودینامیک در بیماران بستری امتحان الکتروفیزیولوژیک داخل قلبی بیوپسی آندو میوکاردی آنژیوپلاستی کرونری ترانس لومینال جلدی ووالووتومی جلدی بالینی متخصص قلب بایستی با اندیکاسیون ها وکنترااندیکاسیونها آشناباشدو توانایی ها و خطرات آنژیوگرافی را بسنجد.
موارد کاربرد کاتتریزاسیون وآنژیوگرافی:
امروزه به خاطر بهبود قابل توجه میزان حساسیت و اختصاصی بودن تست هایی همچون اکوکاردیوگرافی دو بعدی داپلر ونتریکولوگرافی رادیونوکلیید،سینتیگرافی خونرسانی میوکارد در حالت استراحت و فعالیت توموگرافی کامپیوتری و تصویری برداری رزونانس مغناطیسی سریع میزان دقت تست های غیر تهاجمی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است بنابراین کاتتریزاسیون قلبی پس از بررسی های غیر تهاجمی جهت بررسی بیشتر به شدت بیماری و تعیین اینکه آیا بیمار نامزد عمل جراحی از انجام میشود.
تکنیک ها و خطرات آنژیوگرافی:
راه شریانی و وریدی
دسترسی عروقی را میتوان با برش پوستی و جداسازی ای و برش مستقیم شریان و یا ورید آنتی کوبیتال انجام داد هرچند که بیشتر کاتتریزاسیون ها امروزه از طریق پوست انجام میشوند در این روش با استفاده از یک سوزن از طریق پوست شریان یا ورید سوراخ می‌شود یک سیم راهنمای ظریف و قابل انعطاف از میان سوزن عبور داده می شود و سوزن بیرون آورده می شود سپس از روی سیم راهنما ی یک کاتتر یا پوشش شریانی یا وریدی عبور داده می شود از روش پوستی می توان برای دسترسی به شریان ای یا ورید فمورال شریان براکیال یا ورید ساب کلاوین یا ژوگولر استفاده کرد. بعد از کاتتر زاسیون فمورال ممکن است کنترل خونریزی مشکل باشد و بیمار برای حداقل چهارتا ۶ ساعت باید تقریباً بی حرکت بماند در حال حاضر فمورال که در آن شریان یا ورید فمورال را سوراخ می کنند مسیر رایج کاتتریزاسیون قلبی یا آنژیوگرافی کرونر می باشد اما در بیمارانی که دچار بیماری آترواسکلروتیک شدیدآئورت یا شراین ایلئو فمورال هستند یا در آن هایی که نیاز به زود راه رفتن بیماروجوددارد، ونیزدرکاتتریزاسیون بیماران سرپایی ،مسیر براکیال ارجح است.
ادامه دارد.......

 

آنژیوگرافی قلب

 

 

 

 

 

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •