عوارض واریس ودرمان آن باRF ولیزرداخل عروقی:

ادامه مبحث ادم(ورم)پا:

 

همانگونه که درمقالات قبلی ببان شد، یکی ازعوارض شایع مربوط به واریس، بویژه واریس های بزرگ وطنابی شکل ونارسائی های وریدی داخلی، ادم (ورم ) پاهااست.

درمقالات قبلی مرکزواریس اصفهان(32242164_031)، مطالب گوناگونی درموردعلل عوارض واریس ازجمله ادم پاوادم مچ پابیان گردیدوبیماریهای گوناگونی که می توانندهمانندواریس ونارسایی های وریدی باعث ادم پاشوند، وروشهای تشخیص افتراقی آنهاباادم ناشی ازواریس، شرح داده شد.دراین مقاله، به یکی دیگرازعلل ادم پاهاووجوه افتراقی آن باادم ناشی ازواریس می پردازیم.
یکی دیگرازعلل ادم پاها، ادم ایدیوپاتیک (بامنشاناشناخته) است.
این عارضه تقریبا دراکثریت قاطع موارد، درخانمهای درسنین باروری(قبل ازیائسگی) مشاهده می شود.
علت این ادم نامشخص است ومعمولااین خانمها، ازصبح تاشب، افزایش وزن (که گاهی شدیدوبین دوتاشش کیلوگرم است) راتجربه می کنندکه این موضوع درادم ناشی ازواریس ونارسائی های وریدی، دیده نمی شود.
نکته مهم درادم ایدیوپاتیک آنستکه ممکنست بیماران مبتلابه این حالت، دراطراف چشمها(بویژه صبح ها) تورم (ادم) داشته باشند.
این بیماران گاهی تورم درصورت، دستهاوپاهارابصورت ناگهانی مشاهده وگزارش می کنندووزن بیماردرطول روزمی توانددچارتغییرات شودکه این تغییروزن درطی روز، یکی ازکلیدهای تشخیصی ادم ایدیوپاتیک است.
ادم ایدیوپاتیک همچنین ممکنست دراثرایستادن های طولانی مدت، محیط گرم، قاعدگی و....تشدیدیابد.
این ادم می تواندباعث دردواحساس سنگینی درپاهاشودوپوشیدن جوراب واریس مناسب، غالبابه بهبودادم ووضعیت عمومی بیماران کمک می نماید.
ادم ایدیدپاتیک، ازانواع ادم گوده گذارمحسوب می شود(مانندادم نارسایی وریدی وبرخلاف ادم ناشی ازنارسایی های لنفاوی)ومعمولاعوارض خاصی نداشته ویکی ازعلل غیر خطرناک وخوش خیم ادم می باشد.

 


نکته بسیارمهم درمورداین نوع ادم، آنستکه این نوع ادم ممکن است باداروهای مدر(ادرارآور) که دربسیاری ازمواردبرای سرکوب وبهبودنسبی انواع ادم پاهابکارمی روند، نه تنهابهبودنداشته باشد، بلکه استفاده ازداروهای مدر، وضعیت بیماروادم وی راتشدیدنماید.
البته بایدبخاطرداشت که درمواردی که ادم ایدیوپاتیک، باداروهای دیورتیک مورددرمان قرارمی گیرد، ممکنست درمراحل اولیه درمان، بهبودنسبی بااستفاده ازمصرف دیورتیک دیده شودکه البته این بهبودنسبی معمولاپس ازمدتی ازبین رفته وادم بیمارتشدیدمی یابدکه این حالت معمولادراکثریت مواردادم پاها، ازجمله ادم ناشی ازنارسائی وریدی وواریس ، دیده نمی شود.

بایدبخاطرداشت که ایستادن طولانی مدت ، بویژه بصورت ساکن وبی حرکت، این نوع ادم راتشدیدمی کندکه بدلیل افزایش ادم ناشی ازواریس باایستادن وساکن باقی ماندن، تشخیص افتراقی ادم ایدیوپاتیک ازادم ناشی ازنارسایی وریدی وواریس، تاحدودی مشکل می شود.

نکته قابل ذکردیگرکه می تواندبه تشخیص افتراقی ادم ایدیوپاتیک ازسایرعلل ادم ‌کمک نماید، آنستکه دیابت ، چاقی واختلالات ومشکلات روحی روانی، درتشدیدادم ایدیدپاتیک موثرند.

 

درمان ورم دست و پای مزمن

نکته بسیارمهم دیگردرموردادم ایدیوپاتیک آنستکه دربیمارانی که برای کاهش وزن، ازدیورتیکها، ملین هایاوادارکردن خودبه استفراغ استفاده می کنند، این ادم بوفوریافت می شود.

برای درمان ادم ایدیوپاتیک، معمولا بایستی مصرف دیورتیکهارامتوقف کرده ، بیماررابه مصرف رژیم کم نمک توصیه ونظارت کافیدرمصرف کم نمک دررژیم غذایی اعمال نمود، به بیماران توصیه کردکه درطی روزچندین بارپاهارابالاترازسطح بدن خودقراردهندومدتی درهمین وضعیت بمانند، مصرف مایعات این خانمهابایستی کنترل شده بوده وبیش ازحدمعمول نباشد ونیزدرصورت وجودچاقی واضافه وزن، توصیه می شودکه حتماآنراکنترل نمایندوبه وزن ایده آل خودبرسند.

دردرمان این بیماران ، چنانچه از اقدامات اولیه ونیز قطع دیورتیک ورعایت رژیم کم کربوهیدرات وکم نمک ، نتیجه ای حاصل نشد، ممکنست استفاده ازخط دوم درمان( ماننداستفاده ازبرخی داروهای ضدفشارخون وبویژه ACE inhibitors)می تواندکمک کننده باشد.
ادامه دارد.....

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •