عوارض واریس درمان باRF لیزرداخل عروقی قسمت سی دوم

ایسکمی( کاهش خونرسانی)مقاله جدید دکترهادی زاده(09211016462_03132242165)تقدیم به شماعلاقمندان عزیزمی گردد.درطی مقالات قبلی این سلسله مقالات، به بیان تعدادزیادی ازعوارض واریس ونارسایی های وریدی پرداختیم ومطالب گوناگونی درزمینه عوارض واریس وروشهای پیشگیری ودرمان واریس بیان گردیدیکی ازعوارض مهم واریس های بزرگ ونارسایی های وریدی، ایسکمی( کاهش خونرسانی به اندامهای تحتانی ) است.درطی مقالات قبلی مرکزواریس اصفهان ، بیان شدکه واریس عوارض بسیارزیادی داردکه دراین مقاله به یکی ازعوارض مهم دیگرمربوط به واریس می پردازیم.باتوجه به اینکه نارسایی های وریدی وواریسهای بزرگ، خودمی توانندباعث دردوتورم وتغییررنگ پوست شوندکه همین علایم، درایسکمی شریانی نیزدیده می شوند، ضروری اسعروق اصلی داخل پاهابه سه دسته اصلی قابل تقسیم می باشند.سرخرگها، خون تازه راازقلب به سراسربدن ازجمله پاهامی رسانندوخونی که موادغذائی واکسیژن آن توسط بافتهابرداشت شده است، توسط سیاهرگهاونیز سیستم لنفاتیک(که عمدتاذرات درشتترراجابجامی کند)به قلب بازگردانده می شود.هرگونه اختلال در ساختمان یا عملکرد هریک ازسه گروه اصلی عروق بدن میتوانند تظاهرات و عوارض به خصوصی را به همراه داشته باشند .اختلالات سیستم لنفاوی و وریدی عمدتا خود را با اِدم (تورم)نشان میدهد همچنین عوارض دیگری ممکن است ثانویه به اختلالات لنفاوی و وریدی بروز پیدا کنند که در مقالات قبلی به پاره ای از آن ها اشاره شد .اختلالات شریانی انواع گوناگون دارد که شایع ترین آن کاهش خون رسانی به اندام ها می باشد که به این حالت ایسکمی (کاهش خون رسانی )گفته میشود .ایسکمی قاعدتا یک بیماری شریانی (سرخرگ )ها می باشد ،لیکن چنانچه نارسایی وریدی و واریس های شدید باعث ایجاد اِدم (ورم )شدید در اندام ها شود، میتواند بافشار بر روی سرخرگ ها ،باعث کاهش قطر داخلی سرخرگ ها(شریان ها)شود که نهایتا منجر به کاهش خون رسانی عضو و ایسکمی میشودت افتراق وتشخیص صحیح نارسایی خالص وریدی بانارسایی وریدی که باعث نارسایی شریانی وایسکمی شده است راحتماموردتوجه قراردادچراکه تاخیردردرمان می تواندعوارض شدیدوجبران ناپذیری بهمراه داشته باشد.دراینموردبویژه توجه به معاینه فیزیکی دقیق، بررسی سابقه بیماری، گرمی وسردی اندام ، احساس بیحسی دراندام واینکه درایسکمی ناشی ازدرگیری شریانی خالص، شروع سیاهی اندام دربسیاری موارد ازانتهای انگشتان است درحالیکه درایسکمی ناشی ازنارسایی وریدی، سیاه شدگی بیشتردرپایین ساقهااست، کمک کننده می باشند.

IMG 20201001 WA0003 0

 

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •