تب حاد روماتیسمی:

تب حاد روماتیسمی درواقع یکی از عوارض عفونت راههای فوقانی تنفسی است که ایجادآن در اثر استرپتوکوک گروه Aمی باشد. این بیماری یکیاز علل بیماری های قلبی و عروقی در جهان امروز است. در کشورهای در حال توسعه، که محل زندگی بالغ بر 2/3 جمعیت جهان هستند، تب حاد رماتیسمی مسئول درصدبالایی از بیمارهای قلبی عروقی در تمام رده های سنی بوده، اولین علت مرگ قلبی عروقی در 5دهه نخستین حیات بشمار می آید. بروز موج جدیدی از موارد تب روماتیسمی در اواسط دهه 80 در ایالات متحده آمریکا، باعث شده که بر اهمیت این بیماری مجددا تاکید شود.
مرکزقلب وعروق وواریس اصفهان (مرکزواریس اصفهان)(مرکزواریس اصفهان ودرمان بیماریهای قلبی عروقی اصفهان) درادامه ، طی سلسله مقالاتی، به این بیماری می پردازد.

تب حاد روماتیسمی

علاقمندان می توانندمطالب تکمیلی رادرسایت مرکزواریس اصفهان پیگیری نمایند.
عامل اتیولوژیک و اپیدمیولوژی تب حادروماتیسمی:
اپیدمیولوژی تب حاد رماتیسمی مشابه یک بیماری عفونی است. علت آن عفونت راههای تنفسی فوقانی در اثر استرپتوکوک گروه A می باشد. از 5دهه قبل که LANCEFIELD روشی را برای افتراق انواع سرولوژیک استرپتوکوک همولیتیک تشریح نمود، همراهی استرپتوکوک بتاهمولیتیک گروهA با تب حاد روماتیسمی شناخته شده است. اگر چه، بعضی ها نقشی نیز برای سایر عوامل، منجمله ویروس ها، در نظر گرفته اند، ولی شواهدی در تأیید این ادعا وجود ندارد. تب حاد روماتیسمی بدنبال عفونت راههای تنفسی فوقانی با استرپتوکوک گروه A اتفاق می افتدوتب حادروماتیسمی بدنبال پیودرما یا زرد زخم ایجاد نمی شود.
فارنژیت ناشی از استرپتوکوک گروه A عمدتا ولی نه انحصاراً بیماری کودکان محسوب می شود. همانطور که بیشترین موارد بروز گلودرد استرپتوکوکی گروه A در کودکان بین سنین 5 تا 15 سال دیده می شود، حملات تب حاد روماتیسمی نیزاغلب در همین محدوده سنی دیده می شود.
ادامه دارد....

 

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •