بهترین متخصص درمان لخته اصفهان

درمقالات قبلی مرکزفوق تخصصی دکترهادی زاده(۵ و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _۰۳۱)بیان گردید، ازروشهای گوناگون برای درمان مواردپیشرفته لخته خون استفاده می شود.
دربرخی مواردلخته خون (ترومبوز)(DVT), بایستی بدلیل حجم زیاد ویامحل خاص قرارگیری لخته هادربدن، ازونوگرافی(آنژیوگرافی وریدی)استفاده نمود.
درآنژیوگرافی وریدی، معمولاباکمک سونوگرافی وریدی، محل ورید رادرجای مناسبی زیرلخته ها مشخص می کنیم وسپس بااستفاده ازجایگذاری شیت وکاتتر، اقدام به واردکردن ماده حاجب می کنیم .دراینحالت محل لخته هاورگ های درگیرمشخص می شوند ومی توان طرحهای مناسب رابرای درمان لخته ها وپیشگیری ارآمبولی عملیاتی واجرانمود.
یکی ازروشهایی که پس ازآنژیوگرافی وریدی(ونوگرافی) درپاره ای موارداستفاده می شوند،آنژیوپلاستی وریدی(ونوپلاستی) می باشد.
درآنژیوپلاستی وریدی( ونوپلاستی)، وایرمخصوصی راازلخته خون (ترومبوز)(ترمبوز) ردمی کنیم وسپس ازروی وایر، بالن عبورکرده ودرحین آنژیوپلاستی (که معمولابلافاصله پس ازآنژیوگرافی وریدی انجام می دهیم) ، لخته های خون به جداررگ فشرده شده وراه عبورخون بازمی شود.درپاره ای ازمواردکه حجم ترومبوز(لخته خون) خیلی زیادباشد، قبل ازانجام آنژیوگرافی وآنژیوپلاستی ، ابتدااقدام به جایگذاری فیلتر دروریداجوف تحتانی می کنیم.این امرباعث می شودتالخته های کنده شده درحین آنژیوپلاستی(ونوپلاستی)، واردریه هانشوندوآمبولی ریه اتفاق نیفتریاباشدت کمتری رخ دهد.البته درهمه مواردنیازبه تعبیه فیلتر(فیلترIVC)(IVC filter)وجودندارد.
دربرخی مواردآنژیوپلاستی وریدی(ونوپلاستی)، پس ازبالن زدن، ازاستنت (فنر)استفاده می شودتامانع انسدادمجددوریدناشی ازلخته مجددشود ولی دربرخی موارد، فقط به استفاده از بالون اکتفاکرده وازاستنت استفاده نمی کنیم .
استفاده ازروش آنژیوگرافی وریدی وسپس آنژیوپلاستی دراصفهان که توسط دکترمحمودهادی زاده(فوق تخصص اینترونشنال کاردیولوژی/فلبولوژی)انجام گرفته است، تاکنون بانتایج بسیارخوبی همراه بوده وبیماران زیادی ازعوارض ناشی از لخته خون (ترومبوز)وآمبولی ریه وعوارض ناشی ازلخته خون نجات پیدانموده اند.
درقسمتهای بعدی این سلسله مقالات ، به ادامه بحث درمورددرمانهای گوناگون درحیطه درمان لخته خون(ترمبوز)می پردازیم.

ادامه دارد......

بهترین متخصص درمان لخته اصفهان

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •