واریس ، عوارض و درمان با RF ولیزرداخل عروقی(EVLT):

 

بقلم دکترمحمودهادی زاده (تلفن 09211016462 _ 03132242165 ) (بهترین متخصص واریس ایران)(بهترین متخصص واریس اصفهان) مفاله زیردرموردعوارض واریس تقدیم می شود:


قسمت بیست ونهم


درشماره های قبلی این سلسله ازمقالات درموردعوارض واریس، مطالب متنوعی درموردعوارض واریس به اطلاع خوانندگان گرامی رسید واین موضوع که واریس ونارسایی های وریدی، نه تتهاازجنبه ظاهری وزیبایی ، بلکه همچنین ازنظرعوارض درگیرکننده دیگرنیزمی توانندباعث ایجادعوارض وپیامدهای ناخوشایندی شوند.

ازجمله پیامدهاوعوارض واریس که دربسیاری ازمواردبویژه واریس های شدیدقابل رویت است، تغییرات پوستی ناشی ازواریس است.

تغییرات پوستی که ثانویه به واریس های طنابی بزرگ مشاهده می شوند، انواع مختلف ونیزعلل گوناگونی دارند.

برخی ازاین عوارض ، ناشی ازرسوبات موادخاص درلایه های پوست، برخی ناشی ازانعقادخون، برخی ناشی ازتحریکهای مداوم و.....می باشند.

یکی ازعوارض نسبتاشایع ناشی ازواریس وبیماریهای عروقی، ، آتروفی بلانچ نامیده می شود.

دراین بیماری که درشماره قبل این سلسله مقالات نیزبه آن اشاره ای داشتیم، لکه های سفیدرنگی برروی پوست ظاهرمی شوند.انواع واریس وعوارض واریس درمرکزواریس اصفهان توسط دکترهادی زاده(بهترین متخصص واریس ایران)(بهتربن متخصص واریس اصفهان) تحت درمان قرارمی گیرد

هرچقدرمدت زمان بیشتری ازشروع واریس ونارسائی وریدی گذشته باشد،یعنی واریس مزمن ترباشد، امکان ایجادآتروفی بلانچ بیشتراست.

یکی دیگرازفاکتورهای موثربراحتمال ایجادآتروفی بلانچ، شدت واریس ونارسایی های عروقی است .بدین مفهوم که احتمال بروز ونیزوسعت درگیری درآتروفی بلانچ، نسبت مستقیم باشدت درگیری عروق داخلی و نارسایی های وریدی داخلی دارد.

گزارشات نشان می دهندکه این عارضه، دربیمارانی که درگریدهای اولیه نارسایی وریدی هستند، ندرتاممکنست ایجادشوند که دراین مواردبایستی دقت فراوان نمودواحتمال وجودهمزمان بیماریهای دیگررانیزمدنظرقرارداد

این بدان مفهوم استکه تنهاعلت ایجاداین بیماری که غالبادرپایین ساق پاایجادمی شود، واریس ونارسایی های وریدی نمی باشدبلکه علل وبیماریهای دیگری نیزمی توانندآنرابوجودآورند.

این بیماری معمولابصورت یک پاپول دردناک درپایین پاظاهرمی شودکه بتدریج پیشرفت کرده وپس ازمدتی تبدیل به زخم می شودودرنهایت خودراباایجاداسکار(جوشگاه) تی پیک سفیدرنگی نشان می دهد.

دربررسی های گوناگون ومطالعات مختلفی که برای یافتن علت وبهترین روشهای درمانی این بیماری صورت گرفته است، نشان داده شده که این حالت ، ناشی ازعلل پاتولوژیک مختلف می باشد.

علت مشترک وپاتوفیزیولوژی اصلی ، درحقیقت بسته شدن عروق تغذیه کننده بافتی درلایه های میانی وعمقی پوست است که باعث ایجادحالت آتروفیک می شود.

بهترین متخصص واریس اصفهان عوارض واریس

درمورد درمان ، بایستی دقت نمودکه ابتدا نارسایی وریدی رابااستفاده ازابلاسیونRF داخل عروقی(RFA) ویالیزرداخل عروقی(EVLT) رادرمان نماییم تامانع ازپیشرفت وگسترش بیماری شویم که این موضوع به بهبودوپسرفت بیماری نیزکمک شایانی می کند.
برای درمان اختصاصی این بیماری نیز می توان ازمهارکننده های پلاکتهاونیزداروهای فعال کننده فیبرینولیزداخلی استفاده نمود.
ادامه دارد....

  برای مشاهده و کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت واریس درمان نیز مراجعه نمایید.

بهترین متخصص واریس ایران

بهترین متخصص واریس

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •