عوارض واریس
ودرمان عوارض واریس باRFولیزرداخل عروقی:


ادامه مبحث ورم مچ پا وارتباط آن باواریس:

درچهارده شماره این سلسله مقالات، به بیان عوارض مختلف واریس ونارسایی های وریدی ودرمان عوارض واریس بالیزرواریس وسایرروشها پرداختیم وبیان نمودیم که یکی ازدلایل ادم(ورم) مچ پا، واریس وبیماری های وریدی است که البته درهنگام تشخیص ودرمان ادم(ورم) ، بایدحتمابه تشخیص های افتراقی ادم توجه کافی داشت .

یکی ازعلل ورم مچ پا، بیماریهای روماتیسمی است که درنوبت قبلی، درزمینه آرتریت روماتوئیدوتشخیص افتراقی آن باواریس ، دربرخوردبابیمارمبتلابه ادم مچ پا ، مطالبی رابیان نمودیم.

یکی دیگرازعلل ادم پا(مستقل ازواریس وعوارض واریس)وانگشتان پاومچ پا، نقرس است که بعنوان یک بیماری روماتیسمی، بایستی حتمادرتشخیص افتراقی باواریس ، مدنظرقرارداشته باشد.

نقرس ، نوعی بیماری است که می تواند باعث حملات پیاپی ورم مفاصل همراه باسوزش ، التهاب وقرمزی شود.

اغلب مواردنقرس درابتداباابتلاشست پاشروع می شو بااینحال نقرس می تواندخودراباسنگ کلیه یاتوفوس وسایرعلایم نشان می دهد.

عامل نقرس، افزایش میزان اسیداوریک خون است، اسیداوریک سبب ایجادکریستال می شودکه این کریستال ها،می توانند درمفاصل ، تاندونهاوبافتهای اطراف رسوب کنند.

هرچندنقرس دراغلب موارد، خودراباالتهاب ودردشست پانشان می دهد، ولی دربرخی مواردخودراباالتهاب وتورم مچ پاوحتی کل ساق پاوزانونشان می دهد ودربرخی موارد،

بدون شروع ازشست پا، بیماران مبتلابه ادم مچ پامبتلامی شوندکه باتوجه به اینکه واریس ونارسایی های وریدی نیزمی توانندباعث ادم مچ پایاپاشوندودردناک نیزباشند، بایستی درتشخیص صحیح وافتراق دادن آنهاازیکدیگر،دقت نمود.

دردناشی ازواریس، معمولاهمراه باسنگینی و دردی گنگ ومبهم ودرپاره ای مواردبسیارآزاردهنده است ، درحالی که دردناشی ازنقرس، دردی تیزوبسیارشدیدومعمولاهمراه باقرمزی وگرمی محل می باشد.

سایربیماریهای روماتیسمی نیزمی توانندباعث ایجادتورم مچ پاشوندکه درموقع تشخیص ودرمان واریس وبیماریهای وریدی به انهادقت کافی مبذول داشت.

هم نقرس وهم واریس می توانندباعث ایجادعوارض شوندکه توصیه می شودقبل ازبروزعوارض، درمان شروع شود.دردرمان واریس وعوارض آن ، ازRF ولیزرداخل وریدی عمقی استفاده می شود که نمونه های فراوان آن درسایت دکترهادی زاده دردسترس شماعزیزان قراردارد.

 

ورم مچ پا

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •