عوارض واریس ودرمان آنهاباRFولیزرداخل عروقی:


درمقالات قبلی اشاره کردیم که واریس، عوارض گوناگونی داردکه به پاره ای ازآنهاودرمان آنهابوسیله لیزرداخل عروقی وRFداخل عروقی اشاره کردیم واینک ادامه مطلب:

همانگونه که اشاره شد، یکی ازعلایم شایع واریس ونارسائی های وریدی، ورم(ادم) عضومبتلاوبویژه پاهامی باشدوسپس متذکرشدیم که دربرخوردباادم دست وپا، بایستی دقت نمودکه چه بیماریهایی( علاوه برواریس) می توانندباعث بروز ادم شوند واصطلاحاتشخیص افتراقی های مربوط به واریی رامدنظرقراردادتابتوان بهترین تشخیص ودرمان رابکاربرد.درادامه بحث علل ادم بدن وپاها، دراین مقاله، به بررسی لیک مویرگی می پردازیم.
لیک(تراوش ) مویرگی ، حالتی استکه درآن مایع وپروتئینهابه خارج ازعروق نازک ، به بافتهای اطراف تراوش می کنند.
نکته مهم آنستکه درصورتی که بیمارمبتلابه ادم بدن یا انتهاهاشده واخیرابه عفونت دستگاه تنفسی فوقانی مبتلابوده است ، بایستی این بیماری رادرنظرداست واحتمال آنرابررسی نمود.

این بیماران عمومااحساس ضعف ،احساس سبکی سر، احساس ضعف ، سردردودردشکم درزمان حول وحوش ادم پاهامتذکرمی باشند.

دربرخوردباادم پاها، بویژه درصورتی که شدیدباشد، بررسی تشخیص های افتراقی دیگر، ازجمله صدمات ناشی ازاختلالات ارتوپدیک ، حائزکمال اهمیت می باشند.

بعنوان مثال پیچ خوردگی مفصل مچ پایکی ازعلل مهم ادم( ورم) مچ پامی باشد.مفصل مچ پامعمولابیش ازهرمفصل دیگری دربدن ، دچارپیچ خوردگی می شودکه اینحالت عمومادرجوانان وافرادمیانسال رخ می دهد.

بسیاری ازبیماران مبتلابه واریس یالنفادم که دچارتورم ودردشدیددرناحیه پاومچ پاشده اند، وهراسان بدنبال علت آن می گردند، ودربسیاری موارد، آنرابه ترومبوز(لخته) نسبت می دهند، درواقع افرادی هستندکه مبتلابه پیچ خوردگی مفصل مچ پاشده اند.

نکته بسیارمهم آنستکه بسیاری ازبیماران ، اصولابیادنمی آورندکه دچارپیچ خوردگی مفصل مچ پاشده اندواین موضوع ممکنست بی سروصداومثلاموقعی که بیماردرحال پائین آمدن ازتخت خودبوده است رخ داده وبیماردراینحالت، هرگونه پیچ خوردگی رامنکرشده ولذانیازبه دقت خاص وجوددارد.

دراینحالت ، عموما علاوه بردردوتورم، ممکنست کبودی وخونمردگی نیز درمفصل مچ پادیده شودکه خونمردگی وکبودی، وجه تشخیصی مهم بین ورم ودردناشی ازواریس وترومبوزوسایراختلالات عروقی باپیچ خوردگی مفصلی می باشد.

نکته مهم دیگرآنستکه حرکت دادن مفصل مچ پا، درصورتی که علت ادم، پیچ خوردگی باشد، باعث بروز دردلوکالیزه درمفصل می شودکه اینحالت درواریس ، لنفادم وسایربیماریهای عروقی دیده نمی شوند.

AVAREZ VARIS


نکته قابل ذکردیگر، بررسی وجودهمزمان دومشکل، دریک فرداست.بسیاری ازافرادی که دچارواریس های کوچک یابزرگ می باشند و مبتلابه پیچ خوردگی مفصل می شوند، ایجادادم ناگهانی رامتذکرمی باشندکه دراین مواردبایستی وقوع پیچ خوردگی مفصلی دربیمارمبتلابه واریس رامدنظرقرارداد.

ازسوی دیگربرخی بیمارانی که بدلیل واریسهای طنابی بزرگ ونارسائی های وریدی، تحت لیزرواریس یاسایردرمانهای اندوواسکولرقرارگرفته اند، پس ازدرمان ممکنست بفاصله کوتاه یابلندی ازدرمان ، مبتلابه ادم پاشوند.

اینحالت یکی ازمعضلات درمان واریس است ، بویژه اگرپیچ خوردگی، ازنوع بی سروصداباشدوبیمارازوقوع آن بی خبرباشد.

این بیماران عمومابدنبال یافتن علت تورم ودردپابوده وبیشتر تصورمی کنندکه به ترومبوز(لخته) درپاهامبتلاشده ویادرمان آنهاکامل نبوده وازسوی دیگریافتن واثبات پیچ خوردگی مفصل مچ پادراین بیماران ، ممکنست بادشواری فراوان همراه باشد.
علیرغم آنکه درمان انواع واریس واختلالات عروقی ونیزدرمان انواع عوارض واریس ، توسط لیزرداخل عروقی وRFداخل عروقی وسایرروشهای اندوواسکولر، بسرعت قابل انجام است، لیکن بهرحال توصیه به پیشگیری ازابتلابه واریس ونیزمراجعه سریع درصورت ابتلابه واریس رابایستی همواره جدی گرفت چراکه درهرصورت ، پیشگیری مقدم بردرمان است.
ادامه دارد.....

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •