عوارض واریس و درمان آنها باRF و لیزر داخل عروقی :

در قسمت بیست و یکم از این سلسله مقالات اشاره نمودیم که واریس و نارسایی های وریدی و بویژه واریس های طنابی می توانند باعث ایجاد ترمبوز (لخته های خونی) در ورید های سطحی (SVT) شوند.در این مقاله برآنیم که به بحث در مورد ارتباط بین واریس وDVT(لخته دروریدهای عمقی) بپردازیم.
باور عمومی بر آن است که واریس و نارسایی های وریدی تنها می توانند باعث لخته های سطحی(SVT) شوند،در حالیکه براساس بسیاری مقالات منتشر شده از مراکزمعتبر علمی جهان ، واریس و نارسایی های وریدی بویژه واریس های طنابی می توانند زمینه ساز بروز DVT شوند.در مورد اینکه چگونه SVT می تواند باعث ایجاد DVT شود،مطالب متنوعی در مقالات منتشر شده ذکر گردیده است از جمله اینکه در صورتی که واریس باعث ایجاد ترمبوز سطحی (SVT) شود و لخته در نزدیکی جانکشن قرار داشته باشد و یا طول زیادی داشته باشد می تواند به ورید عمقی گسترش یافته و DVT یا لخته ورید عمقی را ایجاد نماید،از طرف دیگر با توجه به اینکه واریس های طنابی و نارسایی های عمقی می توانند باعث رکود خون و کاهش انتقال خون گردند و از سوی دیگر زمینه ساز بروز التهاب می باشند بنابراین حتی اگر ترمبوز سطحی (SVT) نیز ایجاد نشده باشد ، نارسایی های وریدی و واریس های طنابی می توانند مستقیما باعث ایجاد لخته های وریدهای عمقی (DVT) شوندکه در این صورت عوارض حاصل شده به مراتب شدیدتر بوده و درمان های تهاجمی تر و شدیدتری را می طلبد.در بیماران مبتلا به نارسایی های وریدی و واریس های عمقی به دلیل استعداد ابتلا بهDVT بایستی مراقبت نمود که فاکتورهای خطر دیگر برای ایجاد لخته های خونی(DVT) ایجاد نشوند، به بیان دیگر برای ایجاد DVT ریسک فاکتورهای متعددی شناخته شده اند که هرکدام از آنها می توانند باعث ایجاد DVT (لخته های وریدهای عمقی) شوند و بیماران بایستی تلاش نمایند که در معرض چنین فاکتورهای خطری قرار نگیرند ولی در بیماران مبتلا به واریس های عمقی و نارسایی های وریدی این خطرات بیشتر بوده و احتمال DVT افزایش می یابد.در این زمینه در مقالات بعدی،مطالب دیگری مطرح خواهد شد.

عوارض واریس22

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •