واریس وعوارض آن:
درمان باRF ولیزرداخل عروقی:

درقسمتهای قبلی این سلسله مقالات به بحث درموردواریس ونارسائی های وریدی وعوارض آنهاپرداختیم وبیان شدکه نارسایی های وریدی وانواع واریس، دارای عوارض گوناگونی هستندکه بسته به نوع ، محل درگیری ومدت ابتلا به هرکدام ازآنها، بیمارممکنست به عوارض آن مبتلا شود.

یکی ازعوارض نسبتاشایع واریس وبیماریهای وریدی که درچندمقاله قبل به آن اشاره شد، ایجادلخته های خونی (ترومبوز) است‌.

درحقیقت ارتباط بین واریس وبویژه واریس های طنابی وبزرگ باترومبوز، یک رابطه دوطرفه است.

بدین مفهوم که لخته های خونی وترومبوزهای عروق پا وبویژه لخته های مزمن که بدرستی درمان نشده باشند، می توانند باعث ایجادواریس های طنابی شوندکه بسته به محل ترومبوز، واریس نیز درناحیه مربوط به همان وریداتفاق می افتدوازسوی دیگر، انواع واریس وبویژه انواع واریس های طنابی بزرگ نیزمی توانندباعث ایجاد ترومبوزولخته های خونی شوند.

درمان چنین واریسهایی، احتیاطات خاص خودرامی طلبد ، بعنوان نمونه قابل ذکراستکه انجام ابلاسیونهای اندوواسکولر، درحضور ترومبوزفعال ، یک کنترااندیکاسیون نسبی است وبویژه چنانچه بیمارتحت درمان باآنتی کوآگولانت باشد، احتمال خونریزی دراثر داروهای ضدانعقاد ونیز احتمال ایجادترومبوزدراثرفعال شدن ترومبوزوجودداردولی بهرحال درمرکزواریس ما، تعدادزیادی ازبیماران مبتلابه ترومبوز که تحت درمان باآنتی کوآگولانت بوده اند ،بدون بروز مشکل ویاکمپلیکاسیون، تحت ابلاسیون اندوواسکولارقرارگرفته وتحت درمان کامل قرارگرفتند.

که البته درمان چنین بیمارانی درحالی که درحال دریافت وارفارین ،ریواروکسابان یاسایرآنتی کوآگولانهاهستند، نیازبه رعایت نکات خاصی داردازجمله آنکه بایستی دقت نمودکه گاهی ترومبوز، بطورکامل یانسبی ، باعث انسدادوریدواختلال درناژ خون می شودکه همین امرباعث می شودعروق کولاترال فعال شده ودرناژخون وریدی ازطریق عروق جانبی صورت بگیرند

که این عروق جانبی، درچنین حالتی ، بصورت عروق واریسی طنابی شکل برروی پوست ظاهرمی شوندکه درصورت ابلاسیون این عروق واریسی، اختلال جریان خون ازاندام مربوطه ، کامل شده وعوارض ترومبوز ولخته های خونی ، بشدت افزایش می یابند.

تحقیقات گوناگونی درزمینه مقایسه انواع روشهای درمان اندوواسکولرواریس ونارسایی های وریدی صورت گرفته است.بعنوان نمونه درتحقیقات بالینی که توسطRasmussen وهمکاران وی صورت گرفت،نشان داده شدکه نتایج درمان واریس بااستفاده ازروش رادیوفرکوئنسی(RFA) بانتایج حاصله ازدرمان بالیزرداخل عروقی برابری می کند.

ازسوی دیگردرروش RFA(اراف واریس) (درمان واریس باآراف) ، دردوکبودی کمتری نسبت به روش لیزرداخل عروقی(EVLT) درروش ابلاسیون بااستفاده ازرادیوفرکوئنسی دیده می شود.

دلیل مهم این مسئله آنستکه درروش RFAبرای درمان واریس، حسگرمخصوص در فیبر RFAکه جهت درمان واریس بکارمی رود، ازگرم شدن بیش ازحددیواره رگ وآسیب ناخواسته به ان که باعث دردوکبودی می شود، جلوگیری می کند، واین مسئله باعث کیفیت بهتر درمان واریس باRFA می باشد.

بهرحال درمان واریس وعوارض آن ، چه بااستفاده ازآراف واریس(RFA) وچه بااستفاده ازلیزرداخل عروقی واریس، می تواندبه درمان نارسائی های عروقی وانواع واریس ونیزعوارض آنهاازجمله ترومبوزهای عروقی منجرشده وبیمارراازعوارض گوناگون مربوط به نارسائی های عروقی که بعضافاجعه بارمی باشند، درامان نگهدارد.

عوارض واریس قست25

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •