عوارض واریس ودرمان آنهاباRFولیزرداخل عروقی عمقی:

ادامه مبحث ادم وادم مچ پا:


درمقالات قبلی، خاطرنشان شدکه یکی ازعوارض نسبتاشایع واریس ونارسائی های وریدی، ادم مچ پا(ورم مچ پا) است .

 وجودبرخی بیماریهای همزمان ، می تواندادم مچ پاراتشدیدنماید.

همچنین اشاره شدکه دربسیاری موارد، ادم مچ پا، تنهاناشی ازواریس ونارسائی وریدی نمی باشد.

درواقع علل دیگری همچون وجودهمزمان لنفادم، استفاده همزمان ازداروهای خاص و...نیزبایستی مدنظرقرارگیرند.

 لنفادم

درصورتی که لنفادم ، همراه بانارسایی وریدی ، باعث ایجادادم مچ پاشده باشد، تظاهرخاصی دارد.

بنابرتجربه شخصی نگارنده ،غالباچهره تی پیک بیماری، چهره لنفادم ونارسایی عروق لنفاوی می باشد.

 مهمترین علت این مسئله، آنستکه درمقایسه علل اصلی ادم پا(وهمچنین ادم مچ پا) ، ادم ناشی از
لنفادم، غالباشدیدتروباعلائم بارزتری همراه می باشند.

غالبا تشخیص ادم لنفاوی(ناشی ازلنفادم)راحتترازادم ناشی ازنارسایی های وریدی است.

چراکه درلنفادم،معمولاادم غیرگوده گذار، بانمای تی پیک افتادگی خاص قسمت پایینی پامشاهده می شود.

اغلب این موضوع باادم یکدست ناشی ازبیماریهای وریدی قابل افتراق می باشد.
نکته قابل ذکردیگر، آنستکه آیاسندرمهای فشاربروریدها نیزمی توانندباعث ایجادادم مچ پاشوندیاخیر؟

سندرمها


ازاین سندرمها، دومورداصلی، یکی سندرم می ترنرودیگری سندرم نوت کراکراست .

سندرم می ترنر غالبادراثرفشارشریان ایلیاک راست بروریدایلیاک چپ اتفاق می افتد.

درحالیکه سندرم نوت کراکرغالبادراثرفشاربروریدرنال چپ ناشی ازگیرافتادن آن بین شریانهای آئورت شکمی وسوپریورمزانتریک است.

هردواین سندرمها، می توانندباعث ایجادواریس ونیزادم اندام تحتانی شوند.

ادم دراین حالات غالبابصورت جنرالیزه است.

هرچندممکن است درابتدا، بصورت لوکال تظاهریابدوبتدریج ادم آن جنرالیزه شود.

 

اهمیت :

 

بسیارمهم است که بدانیم همراه باواریس چه بیماری دیگری وجوددارد.

این موضوع کمک می کندکه بتوان درمان کامل ادم راانجام داد.

درواقع بدون شناخت کامل بیماری های همراه ممکنست نتیجه کامل حاصل نشود.

تشخیص این بیماریها عمدتاباسی تی آنژیوگرافی است.

درصورت لزوم می توان ازآنژیوگرافی وروشهای دیگرنیزکمک گرفت.


ادامه دارد....

 

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •