درمان قطعی واریس:
این مقاله درموردروشهای درمان قطعی واریس که درمرکزواریس اصفهان(فوق تخصصی)(تلفن: ۵ و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱) همزمان باپیشرفته ترین مراکز درمان واریس دردنیادراختیاربیماران مبتلابه واریس قرارداده می شوند،می باشد.
برای درمان قطعی وکامل واریس، ازسالهاقبل ، پزشکان ومحققان علوم پزشکی درسراسرجهان همواره بدنبال یافتن بهترین راه علاج قطعی واریس وسایربیماریهای عروقی بوده اندکه علاوه برداشتن نتیجه بسیارخوب وقطعی ، نیازبه بستری وبیهوشی نیزنداشته باشد.

بهترین راه درمان قطعی واریس، درحال حاضر،لیزرواریس وسایرروشهای اندوواسکولردرمان واریس است.این روشهای اندوواسکولرکه عبارتنداز آراف واریس، لیزرواریس، چسب واریس واسکلروتراپی واریس می باشند،که بدون نیازبه بیهوشی ویابستری شدن دربیمارستان ، قادرندانواع درمان واریس بصورت قطعی(درمان قطعی واریس)رابرای بیماران به ارمغان بیاورد.

دراین روشهای درمان واریس، ابتدابااستفاده ازروشهای تشخیصی مخصوص ازجمله سی تی ونوگرافی یاسونوگرافی داپلررنگی، محل واریس ورگهایی که باعث ایجادواریس شده اند، بدقت مشخص شده وسپس بااستفاده ازلیزرواریس، چسب واریس یاRFواریس، درمان فوری واریس، بااستفاده ازبیحسی موضعی، صورت می پذیرد.

درموردواریس های طنابی که معمولابصورت برجستگی های طنابی شکل روی سطح پوست بویژه روی سطح پاهادیده می شوند، تقریبادرتمامی موارد، مشکلی که باعث ایجادواریس شده است، درعروق داخلی پاوجودداردکه بااستفاده ازروشهای داخل وریدی(اندوواسکولر) لیزرواریس(لیزرعمقی واریس)، چسب واریس وRFواریس قابل درمان بوده ودرمان قطعی واریس، براحتی بدست می آید.

برای کسب مطالب تکمیلی وکسب اطلاعات کاملتر، می توانید به سایت دکترهادی زاده مراجعه نمایید

لیزر واریس

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •