نارسایی قلب و درمانهای آن (قسمت اول)

 

افراد بسیاری با نارسایی قلب درسراسردنیا زندگی می کنند.نارسایی احتقانی قلب یکی از شایعترین علل مراجعه به بیمارستان ها در افراد ۶۵سال یا بیشتر می باشد.سال ها طول می کشد تا نارسایی قلب ایجاد شودبنابراین تشخیص بموقع ودرمان سریع آن اهمیت بسیارزیادی دارد.حتی افرادی که درحال حاضر به نارسایی قلبی دچارنشده اندممکن است در معرض خطر ابتلا به آن باشند.پس بهتر است از همین امروز جهت پیشگیری از آن تغییراتی را در شیوه زندگی افراددرمعرض خطرصورت پذیرد.نارسایی قلبی علل وعلایم بسیاری داردکه به برخی ازآنهامی پردازیم امانکته مهم آنستکه دراغلب موارد
علایم نارسایی قلبی به یکباره ظاهرنشده بلکه در طول هفته ها و ماه ها به دنبال ضعیف تر شدن قلب و توانایی کم تر آن برای پمپ کردن خون براساس نیازهای بدن ظاهر می شوند که البته درمواردنارسایی حادقلبی این امرصادق نیست وعلایم به یکباره ظاهرمی شوند.نارسایی قلب دربسیاری ازمواردمنجر به بزرگ شدن قلب(بطن چپ) می شود.
نارسایی احتقانی قلب چیست؟
نارسایی قلبی مجموعه ای از نشانه ها است که در آن ناهنجاری بافت قلب یا ناهنجاری عملکرد آن،باعث می شود که این عضو نتواند به میزان لازم متناسب با نیاز سایر بافت های بدن خون رابرای مصرف دربافتهای بدن پمپ کند.
نارسایی احتقانی قلب باعث بروز مجموعه ای از تظاهرات بالینی با ترکیبی متفاوت می شود.هم چنین باعث احتقان،تنگی نفس،ضعف و بی حالی می شود.((احتقان)) یعنی خون در بدن  تجمع یافته که باعث بروزعلایم می شودچرا که قلب قادر به پمپ کردن آن نمی باشد.نارسایی قلبی در صورت عدم درمان بدتر می شود لذا رعایت دستورات پزشک بسیار مهم است.اگر بیماران در شیوه زندگی خود تغییرات لازم را به وجود آورده ودستورات پزشکی رااجراکنند،احساس بهتری داشته وخواهندتوانست از زندگی مناسبی بهره مندشوند.دنباله مطلب درقسمتهای بعدی دراختیارشماقرارخواهدگرفت.
جهت کسب اطلاعات کاملترمی توانید باکلینیک قلب وعروق دکترهادی زاده تماس بگیرید۵ و ۳۲۲۴۲۱۶۴اصفهان خیابان شمس آبادی مجتمع قمرالدوله طبقه سوم

 

@DRHADIZADEH

WWW.DOCTORHADIZADE.COM

WWW.DOCTORHADIZADEH.IR

WWW.VARISESFAHAN.IR

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •