واریس وعوارض آن، 
درمان با RF ولیزرداخل عروقی:

 

همانگونه که درقسمتهای قبلی اشاره شد، واریس ونارسائی های وریدی ، می توانندباعث بروزعوارض زیادی شوند که درمقالات قبلی، به تعدادی ازآنهااشاره شد واینک ادامه مطلب:

یکی ازمواردی که دربررسی ودرمان بیماران مبتلابه ورم (ادم) پابایستی مدنظرقرارداد، اینستکه دربسیاری ازموارد، ادمموجوددرپا، ترکیبی ازچندعلت مختلف است که بایستی حتماعلل گوناگون راتشخیص ودرمانهای لازم راانجام داد.
بعنوان مثال چنانچه بیمارعلاوه بر واریس ونارسائی های وریدی ، مبتلابه کمبودآلبومین خون نیزباشد، باعث تشدیدادم می شود.بایددقت کردکه هرچند واریس ونارسایی های وریدی یکی ازعلل ادم یکطرفه اندولی گاهی بصورت دوطرفه ودرهردواندام تحتانی دیده می شوند.

ودراینصورت چنانچه علاوه برنارسایی وریدی، بیمارمبتلابه هیپوآلبومینمی (کمبود آلبومین) نیزباشد ، (چه دراثرسوء تغذیه وکمبوددریافت آلبومین بمیزان کافی وچه ناشی ازاز دست دادن آلبومین دربیماری های کبدی وکلیوی ) برای درمان ادم بایستی حتماکمبودآلبومین رانیزجبران نمود.

همچنین درصورت وجودهمزمان سلولیت وعفونت درهمراهی باواریس ونارسائی وریدی، بایستی حتمادرمان لازم برای درمان سلولیت را(معمولاقبل ازشروع درمان واریس) آغاز کرد.

نگارنده مقاله(دکترهادی زاده) درصددارائه آماردقیق ازهمزمانی سلولیت وواریس نیست ولی طبق تجربیات شخصی، این همزمانی بهیچوجه نادرنیست وحتی گاهی سلولیت های شدیدنیزدرزمینه واریس بویژه واریسهای طنابی بزرگ دیده می شوند.

عوارض واریس قسمت20

 

البته درتشخیص دقیق سلولیت بایستی به وجودهمزمان علایم خاص آن توجه کردکه می توانندشامل مواردزیرباشند:

گرمی ، تب ، حساسیت درلمس ،قرمزی برروی محل سلولیت، تاول ، گودافتادگی روی پوست ، ازعلائمی هستندکه درصورت دیده شدن، بایستی حتمابه فکرسلولیت بودوبرای درمان مناسب ، اقدام کرد.

دردرمان سلولیت ، بایستی از انتی بیوتیکهای مناسب، بالابردن پاها، استفاده ازمحیط خنک،
کنترل تب واستفاده ازداروهای ضدتب وضددرد و......استفاده نمود.

یکی دیگرازبیماریهای مهمی که بعنوان علل ادم درپاها، درهمزمانی باواریس ونارسائی های وریدی بایستی مدنظرباشند، ترومبوز است. باتوجه به اینکه ترومبوز، یکی از عوارض شناخته شده واریس است، بایستی درهرموردبروزگرمی، درد، ادم و.....دراندام ، آنرامدنظرقرارداده وتشخیص صحیح داده شده ودرمان موثرآغاز شود.درمان ترومبوز ونیزدرمان واریس ونارسائی های وریدی بالیزر واراف وسایرروشهای نوین درمانی، سبب درمان مناسب بیماری ونیزبهبودادم وسایرعوارض می شود.
دراین مورد درمقالات بعدی، مطالبی ارائه خواهد شد.

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •