عوارض واریس ودرمان عوارض واریس :


مقاله عوارض واریس ودرمان عوارض واریس ازدکترهادی زاده ،(تلفن 03132242165 و09211016462) به شماعزیزان تقدیم می شود.

دکترهادی زاده بعنوان بهترین متخصص واریس ایران( بهترین متخصص واریس کشور) ( بهترین متخصص واریس اصفهان) شناخته می شوند.


درمان با RF ولیزرداخل عروقی

 

قسمت سی ام

 خستگی:


درمقالات قبلی این سلسله گفتارها، اشاره شدکه واریس ونارسایی های عروقی، عوارض مختلفی دارندکه به برخی ازآنهاپرداخته شدومطالب مختلفی دراین زمینه ارائه گردید.

یکی ازعوارض مهم واریس های بزرگ ونارسایی های وریدی، خستگی است.

خستگی یکی ازشکایات شایع بیماران است که بدلایل مختلفی ممکنست ایجادشودوراهکارهای مختلف درمانی نیزبرای آن ارائه شده است.

 

تعریف خستگی:

بطورکلی تعریف خستگی رامی توان بدین صورت عنوان نمود:

خستگی درحقیقت نوعی احساس فرسودگی استکه بیماران ممکنست آنرابه اشکال مختلفی بیان کنندازجمله فقدان انرژی، فقدان حوصله ونشاط، احساس کسالت ، فقدان شورزندگی ، تمایل مفرط به استراحت یاخواب و....

بایدتوجه داشت که احساس خستگی دائمی یاخستگی فیزیکی بدون داشتن یک علت مشخص راازاحساس خستگی طبیعی افتراق داد.

مثلابعدازچندین ساعت کارسنگین ، کم خوابی ویاانجام ورزش سنگین، احساس خستگی یک حالت نرمال وقابل قبول است ودرواقع افتراق وتمایزبین خستگی طبیعی ازخستگی غیرطبیعی بسیارمهم می باشد.

ازسوی دیگریک دوره طولانی مدت ازاسترس عاطفی یافشارفکری شدیدنیزمی تواندباعث ایجادخستگی شود.درواقع هرچندخستگی مزمن ممکنست بدلیل یک بیماری جسمی ایجادشود، ولی دربسیاری ازموارد، منشاروانی دارد.

 

تشخیص:

 

برای تشخیص علت ایجادخستگی، بایستی روشهای مناسبی رابکاربردکه بهترین آنها، شرح حال بیماراست.

ازعلل خستگی که بطورمعمول به آن پرداخته می شود، می توان به افسردگی واختلالات روحی، مصرف برخی داروهانظیر داروهای خواب آوروآرامبخش ، ابتلابه برخی ببماریهامثل مشکلات تیروئیدی و....اشاره نمود ولی آنچه که درتشخیص افتراقی خستگی بایدمدنظرقراردادودرکتب تشخیص افتراقی به آن اشاره نشده است، این مطلب استکه واریس ونارسایی وریدی نیزمی تواندباعث ابتلابه خستگی شود.

درواقع واریس واختلالات وریدی، نه تنهاباعث ایجادخستگی ودردپاهامی شوندبلکه می توانندباعث ایجادخستگی عمومی نیزشده ومشکلات مضاعفی رابربیماران تحمیل نمایند.

 

درمان:

 

تجربیات دکترهادی زاده دردرمان واریس وعوارض واریس درمرکزواریس اصفهان نشان می دهدکه درمان واریس توسط RFA ولیزرداخل عروقی عمقی مخصوص ، می تواند علاوه بردرمان کامل واریس وسایراختلالات عروقی، خستگی بیماررانیزبرطرف نماید.

جهت مطالعه سایر مطالب واریس روی لینک زیر کلیک نمایید

 برای مشاهده و کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت واریس درمان نیز مراجعه نمایید.

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •