واریس وایجاد التهاب

درمقالات قبلی این مجموعه نوشتارها ، به بیان مطالب مفصلی درموردنارسایی های وریدی پرداختیم.
 آنچه درصددبیان آن بودیم، نگاهی به عوارض ‌نارسایی های وریدی وروشهای مختلف درمان آنهابود.
این مجموعه نوشتارهاازبهترین متخصص واریس اصفهان است.
دکترهادیزاده مطالب متنوعی درموردواریس نگاشته اند.


لیزرواریس:


درچندین نوبت ، این مطلب تبیین گردیدکه بهترین روش درمان نارسایی های وریدی، لیزرداخل عروقی و RF داخل عروقی است.
 ایندوروش درمانی بسیارموثر وایده آل، دارای اثربخشی فوق العاده ونتایح درخشان هستند.
 علاوه براین دوروش درمانی، می توان ازاسکلروتراپی ومیکروفلبکتومی نیزنام برد.این روشهاکه بنام روشهای اندووسکولربرای درمان نارسایی های وریدی نامیده می شوند، دارای پشتوانه علمی وتجربیات مثبت بین المللی درمراکز معتبردنیامی باشند.
 تلاشهادرجهت کشف روشهای نوین همچنان ادامه دارد.
نتیجه جدیدترین تحقیقات وتکاپوهای علمی، منجربه بهبودروشهای جدیدوساخت روشهای جدیدترشده است.

 

درمان واریس در اصفهان

چسب واریس


 ازجمله این روشهای جدید، ابداع درمان نارسایی وریدی باچسب واریس است.
 چسب واریس بااستفاده از چسبهای سازگاربابافت بدن انسان انجام می  التهاب بافتی ناشی ازچسب واریس بسیارکم وناچیز است ودردرمان نارسایی وریدی والتهابات ناشی ازآن نقش موثری دارد.


التهاب وواریس


همانگونه که درمقالات قبلی نیزبیان شد ، یکی از عوارض نارسایی های وریدی، ایجادالتهاب است.
التهاب می تواندباعث ایجادعوارض خاص شده وباتشکیل ترومبوز(لخته) وریدی، باعث ایجادیاتشدیدنارسایی وریدی شود.
مطالبی دراین زمینه ،دروبسایت بهترین متخصص واریس اصفهان(بهترین متخصص واریس ایران)
ازسوی دیگر ایجادنارسایی وریدی نیزمی تواندباعث ایجادابشاری ازفرآیندهای التهابی شود.

 

التهاب واریس

 

التهابات پوستی


 ازجمله عوارض حاصله می توان به ایجادالتهابات پوستی اشاره نمود.
تغییرات پوستی مختلفی می توانندثانویه به ایجادالتهاب ثانویه به نارسایی وریدی ایجادشوند.
درواقع عروق واریسی رامی توان بنوعی عارضه نارسایی وریدی محسوب کرد.
این عروق واریسی می توانند درزمینه اختلالات پوستی ظاهرشوندوخودباعث تشدیدعلایم وعوارض شوند.
 دردرمان این التهابات پوستی ناشی ازنارسایی های وریدی، گاهی می توان ازپمادهای ضدالتهاب استفاده کرد.

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •