رابطه واریس و فشار خون

آیادرواقع می توان گفت که رابطه واریس وفشارخون، یک رابطه نزدیک است؟
اگربین این دوموردارتباطی وجوددارد، تاچه حداست؟
آیافشارخون می تواندباعث واریس شود؟
آیا نارسایی وریدی ، با فشارخون مرتبط است؟
اینهامطالبی هستندکه برای شمادرایمثن مقاله بازگومی کنیم.
مقاله زیر برگرفته است مجموعه چند مقاله از دکتر هادی زاده بهترین متخصص واریس اصفهان (بهترین متخصص واریس ) است.
در این مقاله بر آن هستیم که ارتباط بین واریس و نارسایی های وریدی رابررسی کنیم.
و از یک سوی دیگرارتباط نارسایی وریدی د فشار خون را بررسی می کنیم.

 

ارتباط واریس با فشار خون

فشارخون


همانگونه که می دانیم فشار خون یکی  از بیماریهای شایع می باشد .
بسیاری از بیمارانی که مبتلا به فشار خون بالا هستند به کلینیک دکتر هادی زاده بهترین متخصص واریس اصفهان می ایند.
ایشان بهترین متخصص واریس( بهترین متخصص واریس در یاسوج) می باشند.
اذابیماران زیادی به ایشان  مراجعه می نمایند.
این بیماران تحت درمان های مختلف برای فشار خون بالا قرار می گیرند.
بسیاری ازاینان ، همزمان مبتلابه واریس هم هستند.
به دلیل آن که این بیماران مبتلا به واریس و نارسایی وریدی میباشندشرایط خاص دارند.
یعنی داروها و درمان های آن ها نسبت به بقیه بیماران خاص تر میباشد.
بسیاری از این بیماران  دارای بیماری ها و مشکلات دیگری نیز می باشند.
که این بیماریهادارای انواع مختلف هستند.

_واریس وایجاد ورم پا

بسیاری از این بیماران مبتلا به ورم پا در اثر واریس هستند.
برهی نیزمبتلابه دردو یا بیماری های دیگر هستند. نکات بسیارزیادی دراین زمینه لازم به ذکر است. بعنوان مثال اگر در یک بیمار مبتلا به فشار خون بالا با ورم پا مواجه شدیم چه بایدکرد.
بایستی به دقت بررسیهای لازم را انجام دهیم.
بررسیهابایدبصورت سیستماتیک واصولی انجام شوند.
اگر هر دو پا مبتلا به ورم شده باشد باید دقت لازم انجام شود.
کیفیت ایجادورم دراینگونه مواردوشدت ایجادآنهامهم است.
در این مورد باید سوال کنیم که این ورم از چه موقع ایجاد شده است.
بایددقت کنیم که ازچه زمانی ورم ایجادشده است.
ممکن است همزمان با فشار خون بیمار  ایجاد ورم پا یا ادم شده باشد.
فشار خون بالا به علل مختلفی ممکن است باعث ورم پا شود.

_چگونه فشارخون بالاباعث ورم می شود؟

همانگونه که گفتیم علل مختلفی ممکنست باعث ورم پادراثرفشارخون بالاشوند.
مثلاممکنست فشارخون بالاباعث نارسایی کلیوی شود.
طبق مقالات بهترین دکترواریس، یکی ازعلل اصلی نارسایی کلیه، فشارخون بالاست.
اگر فشار خون باعث نارسایی کلیوی شود می تواند با عث ورم هر دو پا شود.
بایدبه این حالت دقت کرد.
این یکی از شایعترین دلایل ایجاد ورم هر دو پا در بیماران مبتلا به فشار خون بالا می باشد.
در  زمینه مطالب ارتباط این بیماریهامطالب زیادی وجوددارند.این گزینه هارا میتوانید در سایت دکتر هادی زاده بهترین متخصص واریس اصفهان (بهترین متخصص واریس یاسوج)جستجو نمایید.

 نارسایی قلبی دراثرفشارخون بالا:

همچنین فشار خون می تواند باعث ایجاد نارسایی های قلبی شود.
بسیاری ازبیماران مبتلابه نارسایی قلبی، بدلیل فشارخون بالا، به نارسایی رسیده اند.
نارسایی قلبی اگرشدیدباشدمی تواندعوارض زیادی ایجادکند.
نارسایی های قلبی  یکی از علل ایجاد ورم در هر دو پا می باشند.
اما نکته مهمی که باید به آن دقت نمود آن است که بایدبه نقش داروهاهم دقت شود.
ممکن است داروهایی که مورد مصرف می باشند باعث این موضوع شده باشند.
حتی بامقدارکم مصرف داروها، ممکنست این مطلب راببینیم.

 ورم پاناشی ازداروهای موردمصرف:

این موضوع هم درموردداروهای ضدفشارخون صادق است وهم دربیماریهای دیگر.
بنابراین در بیماری که با مشکل پرفشاری مراجعه می نماید بایددقت کرد.
بویژه اگرمبتلا به ادم است حتماً باید مجموعه داروهای او را مورد بررسی قرار دهیم.
چرا که ممکن است برخی از داروهایی که مورد مصرف می باشند باعث مشکل شده باشند.
طبق لیست منتشره بهترین متخصص واریس (بهترین متخصص واریس اصفهان) این داروهامتعددهستند.
لیست کامل این داروهاراازسایت بهترین متخصص واریس (بهترین متخصص واریس شهرکرد) استخراج کنید.
سردسته  این داروها داروهای بلوک کننده کانال کلسیم میباشند .
این داروهابوفوردردرمان فشارخون بکارمی رود..

چند دارو از مجموعه این داروهابویژه به طور شایع مورد مصرف می باشند .

 کلسیم بلوکرها:
از جمله این داروها می توان به آملودیپین وراپامیل دیلتیازم و سایر داروها اشاره کرد. مصرف این داروها می توانند برای بیماران پرفشاری خون کاهش و تنظیم فشار خون را به ارمغان آورد.
اما در عین حال ممکن است باعث ایجاد ادم (ورم) بویژه دربرخی از این بیماران شود.
بنابراین در بیماران مبتلا به واریس و پرفشاری خون حتماً بایستی داروهای مورد مصرف را واکاوی نماییم.

اگر بیمار از از این دسته داروها استفاده می کند دو راه پیش روی ماست .

راه اول آمستکه دارو را قطع نماییم.
یعنی آنکه دارو را کلا قطع کنیم و داروی دیگری را جایگزین آن نماییم.

روش دوم آنستکه اگرنیازقطعی به مصرف دارووجوددارد، داروراباشرایط خاص ادامه دهیم.
دراینصورت دارو را با دوز کمتر تجویز می کنیم باداروی کمکی.
مفهوم این مطلب آنستکه در صورتی که نیاز باشد یک داروی دیگررابآن اضافه می کنیم.

یعنی درکنارداروی کلسیم بلوکراصلی از یک تا دسته دارویی متفاوت استفاده می کنیم.
درواقع یک داروی جدیدرا نیز با مقدار کم به مجموعه داروهای قبلی بیمار اضافه نماییم. همانگونه که گفتیم داروهای جدیدی که در بیماران مبتلا به ورم پا تجویز میشود بایدبدقت انتخاب شوند.
یعنی از دسته های غیر از بلوک کننده های کانال کلسیم باشند.
در این صورت است که ورم ناشی از بلوک کننده ها ی کانال کلسیم(داروهایکلسیم بلوکر ) را به بیمار تحمیل نکرده ایم.

ورم دوطرفه

به ویژه اگر در هر دو پا ورم ایجاد شده باشد بایددقت کافی مبذول نمود.
دراین مواردبهترین متخصص واریس ایران(بهترین متخصص واریس یاسوج) بدقت بررسی می کنند.
ایشان دراینگونه مواردحتمامطمئن می شوندکه علت دیگری باعث ورم نشده باشد.
اگربه علتهای احتمالی دیگردقت نکنیم دچاراشتباه می شویم.
بایددقت نمودکه اگرزمان ایجادورم بعد از مصرف این داروها باشدمهم است.
یعنی آنکه ممکن است علت ورم پاها همین مصرف داروهای مهارکننده کلسیم باشد .
از سوی دیگر باید توجه نماییم که ورم ناشی از واریس معمولاً ورم یک طرفه است .
مگر اینکه  دو پا واریس داشته باشد.
واریس و نارسایی‌های وریدی شدید اگر در هر دو پا وجود داشته باشند ادم دوطرفه می دهند.
دراینحالت ممکن است ورم درهر دو پا ایجاد شود.
البته علل زیاددیگری هم ممکنست باعث ورم یکطرفه یادوطرفه شوند.
سردسته علل ورم یکطرفه، واریس ونارسایی وریدی است.

ادامه مطلب را میتوانید در سایت دکتر هادی زاده بهترین متخصص واریس اصفهان پیگیری نمایید.

آدرس کلینیک


اصفهان، خیابان شمس آبادی، مجتمع پزشکی
قمرالدوله، طبقه 3 (آسانسور دارد)
031-32242165
031-32242164
0913-8991980
info@doctorhadizadeh.ir

اطلاعات تماس

 اینستاگرام:instagram.com/varisdarmann

تلگرام: drhadizadeh
دیگر وب سایتها:
Untitled 1
    Untitled 2
 
 
 
 
  •